HOME > INTERVIEW > Thai Luster Products ผู้ผลิตชุดสายไฟ (Wire Harness) ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี

Thai Luster Products ผู้ผลิตชุดสายไฟ (Wire Harness) ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี


INTERVIEW

Thai Luster Products ผู้ผลิตชุดสายไฟ (Wire Harness) ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี

คุณสอาด ชำนาญไพร ประธานกรรมการ

บริษัทของท่าน

 • ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภาพรวมของ TLP

  บริษัท ไทยลัสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทคนไทย 100% โดยเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2534 มีแนวคิดที่อยากจะผลิตสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สืบเนื่องมาจากตนเองเรียนจบทางด้านไฟฟ้าและมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบสายไฟสำหรับรถยนต์มาก่อน อีกทั้งมีประสบการณ์การฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสายไฟ จึงได้มองช่องทางในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสายไฟ การประกอบสายไฟ กลับมาใช้และก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นบริษัทที่ทำธุรกิจประกอบชุดสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก มีเพียงแค่บริษัทต่างชาติ อาทิเช่น บริษัทญี่ปุ่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย

  โดยช่วงแรกลูกค้าจะเป็นบริษัทประกอบเครื่องปรับอากาศในไทย ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ซึ่งบริษัทก็ได้รับความไว้วางใจและขยายฐานลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น

  ในอดีตบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่บางพลี สมุทรปราการ หลังจากดำเนินกิจการได้ 10 ปี จึงตัดสินใจย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพื่อขยายพื้นที่การผลิต อีกทั้งบริษัทลูกค้าที่ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในนิคมอยู่หลายบริษัท ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความสะดวกในการส่งสินค้า สร้างความน่าเชื่อถือ และขยายพื้นที่รวมทั้งกำลังการผลิตอีกด้วย ทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่ง ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปหรืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอื่นเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 600 คน 
Wire Harness (สำหรับเครื่องปรับอากาศ)
 • นโยบายที่บริษัทของ TLP ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการ

  บริษัทยึดถือนโยบาย QCD (Quality Cost and Delivery) เพื่อการพัฒนาสินค้า บริการและบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเน้นที่คุณภาพของสินค้ามาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยราคาที่ต้องสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุนการผลิตที่ส่งผลต่อราคาสินค้า ก็จะต้องทำการแจ้งลูกค้าให้รับทราบถึงราคาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปควัตถุดิบสินค้าที่นำมาผลิตสายไฟฟ้าหากไม่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า อีกทั้งการส่งมอบที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรอบรับการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อดีของทางบริษัทคือ บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทำให้สะดวกต่อการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยในปัจจุบันลูกค้าจะเน้นสั่งสินค้าแบบ Just in time ทำให้ทางบริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางการส่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันจัดให้มีการจัดส่งสินค้าและบริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

  สำหรับนโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทมุ่นเน้นไปที่การฝึกอบรมแบบ In-house training เนื่องจากสินค้าของเราจะทำการผลิตตามคำสั่งซื้อของบริษัทคู่ค้า ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถให้ทัดเทียมกับความต้องการในปัจจุบันได้ โดยทางบริษัทมีสถานที่อบรมอยู่ในพื้นที่บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งการที่พนักงานได้ออกมาอบรมนอกสถานที่ จึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานให้กับพนักงานไปด้วย โดยทางบริษัทมีความตั้งใจในแผนพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตที่ต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้นในอนาคต โดยในระยะเวลาที่ทางบริษัทมีการจัดอบรมพัฒนาเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน soft skill และ hard skill ของพนักงานตามลำดับ
 • ความท้าทายและโอกาสต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

  ในกลุ่มบริษัทประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วงแรกๆจะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และบริษัทสัญชาติไทย ระยะหลังจะมีบริษัทสัญชาติเกาหลี จีน ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายของบริษัทคนไทยที่เราต้องพัฒนาเพื่อแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ

  โดยในปัจจุบันถือว่าทางบริษัทมีความสามารถ เป็นบริษัทชั้นนำในไทยที่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชี้วัดได้จาก Market share ของชิ้นส่วนสายไฟเพื่อบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยสัดส่วนที่ทางบริษัทได้รับคำสั่งผลิตยังมีอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น แต่ก็ยังไม่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตของบริษัทเรา เนื่องจากสินค้าจากทางบริษัทมีคุณภาพสูง ทำให้บริษัทคู่ค้ายังสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทคู่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายในการยกเลิกฐานการผลิตในประเทศไทย อีกทั้งทางบริษัทยังได้รับความไว้วางใจค่อนข้างมากจากคุณภาพสินค้า ทำให้ผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทคู่ค้าไม่ได้รับผลกระทบมาก
 • อุปสรรคต่างๆ ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาในการบริหารและดำเนินกิจการภายในบริษัท

  ช่วงโควิดที่ผ่านมาถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในการจัดหา Raw Materials สำหรับกระบวนการผลิต อีกทั้งเรื่องราคาต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งที่สูงขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนสินค้าสำหรับกระบวนการผลิต รวมทั้งบริษัทลูกค้าในสายการผลิตมีการปิดทำการ ทำให้บริษัทพบปัญหาทั้งด้านจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดจำหน่าย

  ในช่วงการระบาดโควิด ทางบริษัทมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของพนักงานตามมาตรการจากกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด และมีการอัพเดทข้อมูลให้กับพนักงานทุกคนผ่านช่องทางออนไลน์แทนการติดประกาศหน้าบริษัท ทำให้พนักงานทุกคนรับข้อมูลอย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับคำสั่งหยุดดำเนินงานในกรณีมีผู้ติดเชื้อเกินกว่ากำหนดเพื่อเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณะ ซึ่งถือว่าบริษัทของเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในช่วงเวลานั้นอีกด้วย รวมทั้งมาตรการการฉีดวัคซีน ทางบริษัทมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อดำเนินการให้พนักงานได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งพนักงานภายในบริษัทและลูกค้า

บริการของ TLP

 • ลักษณะของการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ TLP

  บริษัทรับผลิตชุดสายไฟ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าแบบ Made to order โดยสามารถผลิตชุดสายไฟ รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยทางบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

  หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ทางบริษัทจะทำการผลิตสินค้าและส่งให้สินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนเริ่มต้นการผลิตจริง โดยส่วนใหญ่จะผลิตชุดสายไฟให้แก่บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ
Quality Management System

 • จุดแข็งด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของ TLP

  สำหรับจุดแข็งของบริษัทคือกระบวนการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการผลิตชุดสายไฟแรงดันปานกลางและสูง รวมทั้งบริการจัดส่งสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง 
ขั้นตอน Finish Goods Stock และ Delivery

ความมุ่งหวังเชิงธุรกิจ

 • ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น

  หากพูดถึงการร่วมงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแล้ว จะเป็นการร่วมงานกันในระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยดีกันมาตลอด ได้รับโอกาสทางการตลาดที่ดี อีกทั้งโอกาสในการต่อรองเจรจาในเรื่องต้นทุนการผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยทางบริษัทญี่ปุ่นมีความสามารถ องค์ความรู้และพร้อมจะถ่ายทอดให้บริษัทคู่ค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นคอยให้การสนับสนุนและคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางบริษัทไทยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น มีระเบียบชัดเจนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน

  โดยช่วงโควิดที่ผ่านมา ทางบริษัทประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจนไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตได้ ทางบริษัทญี่ปุ่นก็ยื่นมือให้ความเหลืออย่างดีไม่ว่าจะเป็น ช่วยเจรจาเรื่องต้นทุนการผลิต ช่วยหาบริษัทที่สามารถส่งของให้ทางบริษัทเราได้ รวมทั้งเข้ามาช่วยแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วย ทำให้ทางบริษัทของเราสามารถดำเนินกิจการผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นได้
 • ประสบการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าของ TLP

  เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าประเภท Secondary production ที่ต้องส่งเข้ากระบวนการผลิตไปยังบริษัทอื่น ๆ ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่ได้มีสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกโดยตรง ในทางกลับกันบริษัทของเรามีการนำเข้า Raw Materials สำหรับกระบวนการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจาก สิงค์โปร ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง Automatic Crimping, Semiautomatic Cutting จะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีประสิทธิภาพดี ความแม่นยำสูง และมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน
 • ความมุ่งหวังในการร่วมธุรกิจกับบริษัทต่างชาติในรูปแบบต่างๆ

  ขณะนี้มีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เริ่มเข้ามาติดต่อเพื่อผลิตชุดสายไฟสำหรับเครื่องมือแพทย์ อาทิเช่น เครื่องปั๊มเลือดในห้องผ่าตัด โดยจะต้องใช้ชุดสายไฟที่ประสิทธิภาพสูง ส่งสัญญาณอย่างแม่นยำ ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถของทั้งกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
 • ข้อดีสำหรับพันธมิตรในการร่วมธุรกิจกับบริษัท TLP

  เนื่องจากเราเป็นบริษัทที่มากประสบการณ์ในการผลิตชุดสายไฟ ดังนั้นคู่ค้าและพันธมิตรของเราจึงมั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตสินค้าให้และการส่งตรงถึงบริษัทตามเวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งเราเป็นบริษัทคนไทย 100% ไม่มีแรงงานต่างชาติ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สินค้า ดังนั้นต้นทุนการผลิตจึงต่ำกว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีทั้งคุณภาพและราคา
 • แนวโน้มในการนำเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่เป็นประโยชน์ต่อ TLP

  ทางบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเครื่องจักรในการลดความศูนย์เสียจากกระบวนการผลิต ต้องการปรับกระบวนการผลิตให้เป็น Automatic มากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องการจะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการสั่งซื้อสินค้าที่มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประเภทสินค้าให้มากขึ้นในอนาคต
ขั้นตอนการทำงาน
 • แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

  เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในปัจจุบันที่ไม่สามารถขยายออกไป ทางบริษัทอาจจะพิจารณาแผนสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งโรงงานการผลิตที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากลูกค้ามีการย้ายฐานการผลิตที่เวียดนามจำนวนหนึ่ง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
 • สิ่งที่อยากฝากถึงผู้อ่าน

  ทางบริษัทมีความพร้อมในการผลิตและบริการจัดส่งชุดสายไฟที่มีประสิทธิภาพแก่บริษัทผู้ผลิต โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี และมีพันธมิตรเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าบริษัทมีความสามารถในการผลิต อีกทั้งทางบริษัทยังมีความพร้อมในการพัฒนาทั้งบุคคากรและกระบวนผลิตเพื่อให้รองรับการผลิตสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจที่จะส่งมอบสินค้าที่ดีให้แก่ลูกค้า และหากท่านกำลังมองหาบริษัทที่ผลิตชุดสายไฟคุณภาพสูง ราคาสมเหตุสมผล ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยลัสเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 

ข้อมูลบริษัท

Thai Luster Products Co., Ltd.

ก่อตั้งวันที่ : 17 ก.ค. 1991
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชุดสายไฟ (Wire Harness)
ืที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
700/151 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : (+66)38-213097-9
FAX : (+66)38-213133
Email : pakin@thailuster.com, kittiphob@thailuster.com
URL : http://www.thailuster.com/เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า