HOME > privacy policy

PRIVACY POLICY

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด แผนก เจแปนโปรโมชั่น (“บริษัทฯ”) มีสถานะเป็น “ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” ตามนิยามในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จึงได้ออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายฉบับนี้สามารถใช้ได้กับ คู่ค้า, คู่สัญญา, ผู้ติดต่อ, ลูกค้าของบริษัท, พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล การได้มาของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
บริษัทฯ ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากการทำสัญญาและติดต่อทางธุรกิจกับท่าน ซึ่งท่านเป็นผู้นำส่งข้อมูลเองโดยตรง

 • ข้อมูลติดต่อ 
  • ชื่อ นามสกุล 
  • ชื่อบริษัท 
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน 
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
  • อีเมล

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อกับท่านในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจตามความประสงค์ของผู้ติดต่อ การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
*กรณีท่านไม่ให้ข้อมูล ท่านอาจไม่สามารถใช้สิทธิที่ท่านจะได้รับตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรืออาจไม่ได้รับผลประโยชน์โดยชอบได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
โดยบริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่หมดความจำเป็นภายในระยะเวลา 3ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ได้แจ้งเอาไว้ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ/ในกลุ่มบริษัทและบรรดาลูกค้าที่มีความสนใจที่จะทำธุรกิจกับท่าน รวมถึงพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของแผนกเจแปนโปรโมชั่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เม็กซิโก เป็นต้น

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหาย หรือถูกเข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ
บริษัทฯ จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ให้เป็นความลับ และบุคคลอื่นที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจะต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ
ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยบุคคลที่สาม การประมวลผลนั้นจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ เท่านั้น และต้องเป็นไปตามสัญญาประมวลผล (ถ้ามี)
เนื่องจากบริษัทฯ มีเว็บไซต์ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ดังนั้นบริษัทฯจะมีการเก็บคุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่ได้แจ้งไว้ต่อท่าน

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
7.1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
7.2 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
7.5 สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
7.6 สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
7.7 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทฯในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
7.8 สิทธิในการขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบตามข้อ7.7 ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
7.9 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้บริษัทฯทราบ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
7.10 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯหรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

8. คุกกี้
เว็บไซต์ของบริษัทฯจะมีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้


9. ช่องทางติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทาง ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่/แผนก : นางสาวยาสุโกะ คามิยะ
 • เบอร์โทรศัพท์ +66-(0)-63-215-4015
 • อีเมล : kamiya@aapth.com


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดย เปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า